Trình bày một cách hệ thống, đầy đủ về thực trạng hợp tác Việt Nam - ASEAN trên một số lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hoá - xã hội trong 20 năm qua, kể cả đa phương và song phương. Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra trong hợp tác Việt Nam - ASEAN