ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình chính trị
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giáo trình đại cương lịch sử thế giới
Tác giả: Phạm Hồng Việt, Lê Cung
Giáo trình giáo dục quốc phòng. T.2
Tác giả: Trần Bá Diên An… [và những người khác]
Giáo trình giáo dục quốc phòng T.1
Tác giả: Trần Bá Diên An… [và những người khác]
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh T.1
Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh… [và những người khác]
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh T.2
Tác giả: Nguyễn Hữu Hảo… [và những người khác]
Giáo trình nhập môn xã hội học
Tác giả: Nguyễn Duy Hới
Giáo trình tôn giáo học đại cương
Tác giả: Hoàng Ngọc Vĩnh
Giáo trình xã hội học đô thị
Tác giả: Trịnh Duy Luân
Khái quát sự hình thành và phát triển của xã hội học đô thị. Cách tiếp cận và các trường phái chính trong xã hội học đô thị. Một số nét về quá trình đô thị hoá, cơ cấu xã hội và lối sống của cộng đồng dân cư đô thị, xã hội học và vấn đề nhà ở, quy hoạch và phát triển đô thị
Giáo trình chính trị
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giáo trình đại cương lịch sử thế giới
Tác giả: Phạm Hồng Việt, Lê Cung
Giáo trình giáo dục quốc phòng. T.2
Tác giả: Trần Bá Diên An… [và những người khác]
Giáo trình giáo dục quốc phòng T.1
Tác giả: Trần Bá Diên An… [và những người khác]
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh T.1
Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh… [và những người khác]
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh T.2
Tác giả: Nguyễn Hữu Hảo… [và những người khác]

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center